Klimatklivets ansökningsperiod 2024

Allmänt om Klimatklivet

Har din verksamhet intresse av att göra en fysisk investering som skulle minska utsläppen av växthusgaser, såsom koldioxid (CO2), metan osv, så har ni goda chanser att få ta del av Klimatklivet. 

Med hjälp av stödet kan ni täcka stora delar av investeringskostnaden samtidigt som ni bidrar till omställningen till en bättre värld. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. 

Klimatklivet ger stöd till åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Stödet ges till åtgärder som inte skulle kunna genomföras utan stödet, eller som genomförs på ett sådant sätt att de ger större utsläppsminskning jämfört med om stöd inte beviljas.

Alla typer av organisationer kan söka Klimatklivet (ej privatpersoner): företag, regioner, kommuner, ideella organisationer, föreningar m.m. 

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet (naturvardsverket.se)

En del av åtgärder kräver särskilda förutsättningar för att få stödet:

Stöd för utveckling av laddinfrastruktur (naturvardsverket.se)
Förutsättningar för publika vätgasstationer (naturvardsverket.se)

Vad kan du söka för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter av åtgärder är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning, och att bidra till att andra miljömål uppnås.

Några exempel på vad det kan handla om:

Fasa ut fossil energi, såsom olja, naturgas m.m.
Ta tillvara restvärme i produktionsprocesser
Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas och vätgas
Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
Bygga anläggning för att producera el från gården gödsel
Minska utsläppen av metan eller lustgas
Installera laddstationer för elbilar på publika eller icke-publika platser
Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner, som drivs av biogas, vätgas eller el

Flera exempel på beviljade åtgärder finns beskrivna här: 

Vad du kan få stöd för genom Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Klimatklivet öppnas snart för nya ansökningar. Under 2024 blir det tre omgångar, där varje omgång är indelad i olika delomgångar.
Omgång 1 är öppen i februari till april
1a. 12-21 februari, för anbud om publika vätgastankastationer längs det transeuropeiska transportvägnätet (TEN-T)
•1b. 4-15 mars, allmän utlysning i Klimatklivet
•1c. 25 mars-5 april, för anbud om publika laddstationer.

Obs! Det är mycket viktigt att du söker under rätt ansökningsperiod för den kategori du söker till – annars kommer inte din ansökan vara giltig!

Senare i år kommer två ansökningsomgångar till, mer information om dessa kommer senare.•Omgång 2 maj–juni (exakt datum kommer senare)•Omgång 3 sept–okt (exakt datum kommer senare)

Vill du ha nyhetsmail ifrån klimatklivet? Anmäl dig här

Läs mer på länsstyrelsens sida om klimatklivet

Dela denna sidan

Facebook
LinkedIn
Epost

Translate

Select the language you would like to translate into in the list below.

Bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.